บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้|
02-733-3996, 02-733-0683, 085-515-4949

ทัวร์หลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-ถ่ำติ่ง 3 วัน 2 คืน (PG)

tour-louang-pra-bang-put-rice-tham-ting-3-days-2-nights-pg

ทัวร์ลาวราคาประหยัด 3วัน เที่ยวชมเมืองหลวงพระบาง ไปตักบาตรข้าวเหนียว ช้อบปิ้งผ้าพื้นเมืองที่บ้านผานม ชมวิวทิวทัศนืสองฝั่งแม่น้ำโขง เดินทางเที่ยวต่อที่น้ำตกตาดกวางชี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเชียงทองวัดคู่บ้านคู่เมืองและเที่ยววัดใหม่สุวรรณภูมาราม เที่ยวชมพระราชวังเก่า ทัวร์ลาวพร้อมที่พักสุดหรูและมื้ออาหารสุดพิเศษทุกมื้อ!

วันไป

วันกลับ

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

17 พ.ย. 60

19 พ.ย. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

24 พ.ย. 60

26 พ.ย. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

25 พ.ย. 60

27 พ.ย. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

1 ธ.ค. 60

3 ธ.ค. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

2 ธ.ค. 60

4 ธ.ค. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

8 ธ.ค. 60

10 ธ.ค. 60

24

17,900

17,500

16,900

3,000

9 ธ.ค. 60

11 ธ.ค. 60

24

17,900

17,500

16,900

3,000

15 ธ.ค. 60

17 ธ.ค. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

16 ธ.ค. 60

18 ธ.ค. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

22 ธ.ค. 60

24 ธ.ค. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

23 ธ.ค. 60

25 ธ.ค. 60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

29 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 60

24

18,900

18,500

17,900

3,000

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code LAAJ1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพ - หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด

12..30

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG) โดยเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

15.05

ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 945
***บริการอาหารบนเครื่อง***

16.40

เดินทางถึง สนามบินหลวงพระบาง หลวงพระบาง เคยเป็นเมืองหลวง โดยพระเจ้าฟ้างุ้มได้รวบรวมแว่นแคว้นต่าง ๆ ของชนเผ่าไท-ลาว ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง แม่น้ำคาน แม่น้ำอู ก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง ณ ดินแดนริมน้ำโขง คือ หลวงพระบาง ปัจจุบันองค์การยูเนสโก้ได้ยกให้หลวงพระบางเป็นมรดกโลก
***เที่ยวบินบางกอกแอร์เวย์ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 เป็นต้นไป เฉพาะไฟล์ทขาไปจะเปลี่ยนเวลาเป็น 14.45-16.45 น. จะเร็วขึ้นจากเวลาเดิม 20 นาที***
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นนำท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุพูสี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา พูสี นี้หมายถึง ภูศรี คือ เป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นใจกลางเมือง มีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคานยอดสูลสุดของพูสี อยู่บนพื้นที่ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเย็น แบบนี้แสงแดดจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองค์พระธาตุสามารถชมทิวทัศน์ตังเมืองหลวงพระบางได้เกือบรอบเลยทีเดียว

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง

หลังรับประทานอาหาร นำท่านชม ถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝาก หรือ ของที่ระลึก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักที่ Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบาง หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยว ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - บ้านซ่างไห - บ้านผานม - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางซี - พิธีบายศรีสู่ขวัญ

05.00

ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูปซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้างและนำท่าน แวะเที่ยวชม ตลาดเช้า

เช้า

รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหาร นำท่านแวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า และยังมีการสาธิตให้ท่านชมด้วย

จากนั้นนำท่านลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง (Ting Cave) ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำล่างสูง 60 เมตร จากพื้นน้ำมีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่าง สมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาแล้วล่องเรือกลับ

ก่อนถึงตัวเมืองหลวงพระบางแวะ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโท และต้มเหล้าขาว จำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวก ผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงิน วางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้าน อย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว ได้เวลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นำท่านเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวางชี (Kuang Xi Waterfall) ห่างจากหลวงพระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก

ได้เวลาสมควร นำทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองหลวงพระบาง

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง
(พิเศษ: พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก พักที่ Luangprabang Regent BoutiQue Hotel ณ หลวงพระบาง หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยววัดเชียงทอง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พระราชวังเก่า - หอพระบาง  - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวง พระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และ ยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม

จากนั้นนำท่านเทียวชม วัดวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุม หรือ พระธาตุดอกบัว แต่ชาวลาวทั่วไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม เนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง หรือ ทรงโอคว่ำ คล้ายสถูปฟองน้ำที่สาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานชั้นกลาง และ ชั้นบนมีเจดย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินทางไป วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือ ที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือตัวอุโบสถ(สิม) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ด้านสองระดับต่อเนื่องกัน

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย และ นมัสการหอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปรางค์ห้ามสมุทรเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ำหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคำ 90% และ ยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง

17.25

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 946

***บริการอาหารบนเครื่อง***

19.25

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
5. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
8. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
9. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 450บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
เงื่อนไขการให้บริการ
การจอง - มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วัน
- กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ทำการ
method-of-payment-northeast
หมายเหตุ
นักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องดำเนินการทำวีซ่า แต่ยังคงใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในการเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศเช่นเดิม สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถทำวีซ่าได้ที่ กรุงเทพฯ หรือทำวีซ่าด้วยตนเองได้ที่หน้าด่าน
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
** ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ **
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ)***

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 14 ผู้มาเยือน