บริษัททัวร์ แพคเกจทัวร์ เทียวในประเทศ เทียวต่างประเทศ ราคาประหยัด เชื่อถือได้

banner aManager

02-733-3996
02-733-0683
085-515-4949

ทัวร์กัมพูชานครวัด-นครธม-บันทายสรี-ตาพรหม-พนมกุเลน 4 วัน 3 คืน (เริ่มกรุงเทพฯ)

tour-cambodia-angkor-wat-angkor-thom-bun-tai-sa-ree-ta-phrom-phanom-ku-lane-4-days-3-nights

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา 4 วันนี้ เป็นการเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวเข้าไปหลายจุด เช่น จะพาท่านไปสักการะศาลเจ้าเจ็ก-เจ้าจอม เยี่ยมชมพระราชวังเจ้าสีหนุ ชมรูปพระวิษณุเทพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ แวะเที่ยวชมหมู่บ้านแกะสลักหินทราย  ที่ขึ้นชื่อของกัมพูชา และเที่ยวชมปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม พร้อมทัวร์กัมพูชาและพักโรงแรมระดับ4ดาวทุกคืน

ผู้ใหญ่ท่านละ 7,900 บาท

เด็ก(เสริมเตียง) ท่านละ 7,100 บาท

เด็ก (ไม่มีเตียง) ท่านละ 6,900 บาท

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,400 บาท

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code KHGJ2-4BKK
tour-program

ทัวร์กัมพูชานครวัด-นครธม-บันทายสรี-ตาพรหม-พนมกุเลน 4 วัน 3 คืน (เริ่มกรุงเทพฯ)

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา ปอยเปต - เมืองเสียมเรียบ – ล่องเรือโตเลสาบ - บันทายสรี - เมืองพระนครธม ตาพรหม – มหาปราสาทนครวัด – เขาพนมบาเค็ง - เทือกเขาพนมกุเลน - โบสถ์ลอยฟ้า - เทวาลัยใต้น้ำ - วัดใหม่ – โรงเรียนสอนแกะสลัก - ช็อปปิ้งตลาดเก่าซาจ๊ะ - ปอยเปต-ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพ

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - ท่องเที่ยวปอยเปต - เมืองเสียมเรียบ - ล่องเรือโตเลสาบ

04.30

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ประเทศกัมพูชา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ห้องอาหาร...

จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก-เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังเจ้าสีหนุ นำท่าน ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่ อาศัยอยู่ในทะเลสาบ ชมพระอาทิตย์อัสดง ที่แสนงดงาม

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ภัตตาคาร... แบบบุฟเฟต์ แบบอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมชม การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นความทรงจำ

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Kingdom Angkor Hotel (4 Star) หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวบันทายสรี - เมืองพระนครธม ตาพรหม – มหาปราสาทนครวัด - เขาพนมบาเค็ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้าง ด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามชมโคปุระหรือซุ้ม ประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ใน ภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส “รอยยิ้มบายน” เป็นศูนย์กลางของนครธมหรืออังค์กอธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอด ปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรควาทมสุขความทุกข์ของประชาชน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ภัตตาคาร...

จากนั้น เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่ สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด” หนึ่ง ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม, ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพมหากาพย์รามยณะ และชมภาพแกะสลักของนางอัปสรา จากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาเค็ง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ภัตตาคาร... แบบบุฟเฟต์ แบบอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมชม การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นความทรงจำ

นำท่าน เข้าพัก ณ โรงแรม Kingdom Angkor Hotel (4 Star) หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3 ท่องเที่ยวเทือกเขาพนมกุเลน - โบสถ์ลอยฟ้า - เทวาลัยใต้น้ำ - วัดใหม่ – โรงเรียนสอนแกะสลัก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ยอด เขาพนมกุเลน ระยะทาง 70 กม. จาก ตัวเมืองเสียมเรียบใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมงนมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเขมรบน โบสถ์ลอยฟ้าที่วัดเขาพนมกุเลนเป็นพระที่แกะสลักจากหินธรรมชาติก้อนใหญ่บนยอด เขาพนมกุเลน นำท่านไปที่ต้นน้ำเสียมเรียบซึ่งมี ความยาวหลายร้อยเมตร ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแท่นศิวลึงค์นับพัน จาก นั้นนำชมรูปพระวิษณุเทพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ อยู่ใต้น้ำล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชวนพิศวงและไขข้อข้องใจในความ ศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำเสียมเรียบ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (7) แบบปิกนิก บริเวณลานเหนือน้ำตกเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Kingdom Angkor Hotel (4 Star) หรือเทียบเท่า

บ่าย

เดินทางสู่วัดใหม่เป็นวัดที่เก็บกระดูกของเหยื่อชาวเขมรแดงในอดีต หลังจากนั้นนำท่านชมโรงเรียนสอนแกะสลักหินทรายเลือกซื้อสินค้าที่ได้รับรอง คุณภาพจากรัฐบาล

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น (8) ณ ภัตตาคาร...เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบทตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 4 ท่องเที่ยวช็อปปิ้งตลาดเก่าซาจ๊ะ - ปอยเปต-ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) เชิญท่านช็อปปิ้งเลือซื้อสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบอาทิเช่น เสื้อยืดลวดลายนครวัดหรือปราสาทต่างๆ ไม้แกะสลัก ผ้าพันคอ สินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (10) ณ ภัตตาคาร... จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

15.00

เชิญทุกท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ

21.30

ถึงกรุงเทพมหานคร ขอจบรายการท่องเที่ยว ส่งท่านเดินทางกลับบ้านต่อโดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ 


tour-condition

อัตรานี้รวม
1. ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
2. ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่นและค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ
3. ค่าที่พักในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมระดับมาราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา (20 USD)
5. ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท) 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
4. ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน
5. ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3 % ณ ที่จ่าย
6. ค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีทำวีซ่า On Arrival กรณียื่นพาสสปอร์ตล่าช้ากว่าเวลาที่ทางบริษัทกำหนดเพิ่มเล่มละ 500 บาท
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว 
เอกสารการทำวีซ่า (เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่างน้อยก่อนเดินทาง 10 วันทำการ)
1. หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
การสำรองที่นั่ง
1.วาง มัดจำท่านละ 30% ของค่าทัวร์ โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยน อย่าแฟกซ์สลิปมา อย่างเดียว เพราะไม่ทราบว่าเป็นของท่านใด และจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้
method-of-payment
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 10% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
2.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด
3.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
4.บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
****หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสมสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์**** 

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 265 ผู้มาเยือน